ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Ατύχημα Αυτοκινήτου

-Τι είναι η  «Αστική ευθύνη»;

Είναι απλά η  υποχρέωσή σας  να αποκαταστήσετε  τη ζημιά που προκαλέσατε σε τρίτους, με δική σας υπαιτιότητα.

-Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου ποιες περιπτώσεις καλύπτει; 

Ο Νόμος ορίζει  ότι,  η ασφάλιση από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη του κατόχου σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά του. Δεν καλύπτει την αστική ευθύνη του κατόχου σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου.

-Ποιες ζημιές καλύπτει το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης; Τι αποζημίωση καταβάλλεται και σε ποιους;

Σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά σας, η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει “τρίτους” που έχουν θιγεί. Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε “τρίτους” αλλά και σε μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου ή οδηγού, ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας. Εδώ περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Εξαιρούνται οι ζημίες σε φορτία και οι υλικές ζημιές στο όχημα.

-Ποια πρόσωπα δεν αποζημιώνονται; 

 • Όσοι νομικά  δε θεωρούνται “τρίτοι” :
 • ο οδηγός του οχήματος
 • κάθε πρόσωπο που  καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος),
 • το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση
 • οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου, που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα
 • καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ` όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.(δε καταλαβαίνω τι λεει).

-Αν ως οδηγός υποστώ σωματικές βλάβες σε ατύχημα που προκαλέσω δικαιούμαι αποζημίωση; 

Όχι, εκτός αν έχετε συνάψει, πέρα από την  υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”.

-Ποια είναι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης, για τα οποία θα πρέπει να έχω ασφαλίσει την αστική μου ευθύνη για ζημιές σε τρίτους από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό μου;

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης σύμφωνα με το Νόμο 3746/2009, στον οποίο ενσωματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην Ελληνική Νομοθεσία, προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, μέχρι την 01.06.2012. Συγκεκριμένα, τα ελάχιστα ποσά κάλυψης σήμερα είναι: για Σωματικές Βλάβες 500.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες 500.000 € ανά ατύχημα.

Από 01.01.2011, για Σωματικές Βλάβες θα γίνουν 750.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες 750.000 € ανά ατύχημα.

Από 01.06.2012, για Σωματικές Βλάβες σε 1.000.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες σε 1.000.000 € ανά ατύχημα.

-Μπορεί να πληρώσω στην ασφαλιστική μου εταιρία το ποσό που πλήρωσε σε τρίτο, που έπαθε ατύχημα εξ’ αιτίας μου;

Ναι, σύμφωνα με τις 3 εξαιρέσεις που προβλέπει ο Νόμος για την ασφάλιση αυτή:

 • Αν ο οδηγός δεν  έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
 • Αν  οδηγός έχει αποδειχθεί ότι οδηγούσε υπό  την επήρεια  αλκοόλ ή τοξικών ουσιών.
 • Αν ο οδηγός χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο  συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του και έχει αποδειχθεί ότι αυτή είναι η αιτία του ατυχήματος.

-Αν υποστώ ατύχημα με υπαίτιο οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική του εταιρία;

Ναι.

-Τι γίνεται σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος αποβιώσει;

Αν γίνει μεταβίβαση στους κληρονόμους, όπως προβλέπεται από το Νόμο(με σφραγίδα του Υπουργείου ή του ΚΕΠ) ενημερώνεται η  Ασφαλιστική Εταιρία, που εκδίδει  Πρόσθετη Πράξη. Αποστέλλεται  νέο σήμα και ο νέος κάτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ασφάλισης.  Αν δεν επιθυμεί τη συνέχιση της ασφάλισης οφείλει να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρία μέσα σε 30 μέρες από την γνώση της κληρονομιάς .

-Εάν πουλήσω το όχημά μου, τι γίνεται με το ασφαλιστήριο για την Αστική μου Ευθύνη;

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη ενέργεια, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η ασφαλιστική σας εταιρία οφείλει  να σας επιστρέψει την αξία των μη  δεδουλευμένων ασφάλιστρων.

 

 

Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος – Καταβολή Αποζημίωσης από Ασφαλιστική Εταιρία

– Ατύχημα! Τι κάνω τώρα;

 • Ψυχραιμία! Να θυμάστε τα  3 απλά βήματα:
 • Τηλεφωνήστε στην υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος”, που έχουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, για άμεση καθοδήγηση. Αν δεν το κάνετε ή δεν διαθέτει η ασφαλιστική σας «υπηρεσία φροντίδας» πρέπει μέσα σε 8 εργάσιμες  από το ατύχημα να το αναφέρετε στην ασφαλιστική σας εταιρία.
 • Συμπληρώστε μαζί με τον οδηγό του άλλου οχήματος τη φιλική δήλωση.
 • Καλέστε την αστυνομική αρχή, για να καταγραφεί το ατύχημα στο βιβλίο συμβάντων.

-Τι να προσέξετε:

 • Την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου
 • Την ασφαλιστική εταιρία του άλλου οδηγού (βεβαίωση ασφάλισης – σήμα ασφάλισης υπάρχει συνήθως στο δεξιό μέρος του παρμπρίζ)
 • Στοιχεία  ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνα
 • Στοιχεία τυχόν μαρτύρων

-Σε περίπτωση  τραυματισμού:

 • Καλέστε άμεσα  βοήθεια.
 • Προσοχή: Μη μετακινείτε τον τραυματισμένο.
 • Μη βγάλετε το κράνος.
 • Περιμένετε μέχρι να έρθει η Τροχαία και η βοήθεια.
 • Καταγράψτε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε!

-Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρία μετά το ατύχημα;

 • Δηλώστε αμέσως -το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων- στην ασφαλιστική σας εταιρία κάθε ατύχημα.
 • Κάνετε ό,τι μπορείτε για να περιορίσετε τη ζημιά.
 • Παρέχετε στην ασφαλιστική σας εταιρία πληροφορίες και έγγραφα που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνονται αναγκαία για την υπόθεση.
 • Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

-Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχω για να αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία;

 • Υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας.
 • Δικαιολογητικά που  συνήθως χρειάζονται:
 1. Αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων
 2. Δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης
 3. Πραγματογνωμοσύνη, από πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής σας εταιρίας
 4. Εξουσιοδοτήσεις / νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες
 5. Τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά

-Ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί μου η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που μου προκάλεσε το ατύχημα; Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ;

Το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου υποχρεούται να:

α. υποβάλει αιτιολογημένη την αποζημίωση ( όταν η ευθύνη δεν αμφισβητείται )

β. υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση στην αίτηση, ( η ευθύνη αμφισβητείται)

Συνήθως  οι ασφαλιστικές εταιρίες διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, από την συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

-Μπορώ να επιδιορθώσω τη ζημιά χωρίς να ενημερώσω τον ασφαλιστή μου;

Ποτέ πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Όταν καταβληθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία του τρίτου οδηγού, πρέπει να ειδοποιήσετε και την ασφαλιστική εταιρία αυτού, πριν την επιδιόρθωση.

-Πως θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

Αν το ποσό ξεπερνά τα 100 € καταβάλλεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής ή με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

 

Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ή Φιλικός Διακανονισμός

-Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Δεν είναι παρά μια  συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, που στόχο έχει τη γρηγορότερη αποζημίωση και την ελαχιστοποίηση των δικαστικών διενέξεων.

-Πότε ισχύει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Ενεργοποιείται όταν:

 1. το τροχαίο συνέβη μεταξύ 2 οχημάτων.
 2. οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής,
 3. η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν ξεπερνά το ποσό των  τις 6.500 € ανά ατύχημα, ενώ η  αποζημίωση για σωματικές βλάβες δεν ξεπερνά τις 5.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.

-Που ισχύει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα, που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Εκτός αυτής, ενεργοποιείται στην περίπτωση που τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι 2 και είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

-Ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται  μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι. Ο οδηγός, που δε φέρει ευθύνη, υποβάλει στην ασφαλιστική του αρνητική δήλωση. Η ασφαλιστική εταιρία στέλνει στην άλλη ασφαλιστική, αίτημα  αποδοχής για ένταξη της ζημιάς στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η απάντηση έρχεται το αργότερο σε 10 εργάσιμες. Εν αναμονή της απάντησης καμία αποζημίωση δε μπορεί να γίνει.

 

-Πώς μπορώ να μάθω ποιες  ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Τα πάντα για το  Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), μπορείτε να μάθετε από το site της Ε.Α.Ε.Ε.,  στο τμήμα “Φιλικός Διακανονισμός”. Κάθε ασφαλιστική εταιρία – μέλος του ΣΑΠ μπορεί να σας ενημερώσει.

 

Εμπλοκή σε ατύχημα με Ανασφάλιστο ή Άγνωστο Όχημα

-Αν μου προκαλέσει ατύχημα ανασφάλιστο όχημα, δικαιούμαι αποζημίωση; Πώς;

Αποζημιώνεστε με  δύο τρόπους :

Α) Ζητάτε  την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς  από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η ασφαλιστική σας μπορεί δικαστικά να διεκδικήσει από τον υπαίτιο του ατυχήματος, το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400, fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-mail: auxifund@epikef.gr).

Β) Αν έχετε επιλέξει, πέρα από την  υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

-Κυκλοφορώ  ανασφάλιστο όχημα! Ποιες είναι οι κυρώσεις;

Οι κυρώσεις είναι εξαιρετικά αυστηρές!

Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο. Αν έχετε προκαλέσει ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, συνεπάγεται η αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια ενώ η υποτροπή αφαίρεση για τρία χρόνια.

Πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, αξίας 1.000 € για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 Ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα και 250 Ευρώ για τα δίκυκλα.

Οι ποινικές  κυρώσεις που συνεπάγονται είναι:

φυλάκιση από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες και χρηματική ποινή αξίας τουλάχιστον 300 € σε βάρος του κυρίου ή κατόχου οχήματος που το κυκλοφορεί  ή παραχωρεί κυκλοφορία του σε  τρίτο.

με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος κυκλοφορεί ανασφάλιστο όχημα ( κάτοχος – μη κύριος). Αφαίρεση διπλώματος  οδηγού, της άδειας κυκλοφορίας και  των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες.

-Εάν ο υπεύθυνος του ατυχήματος εξαφανιστεί χωρίς στοιχεία, πώς θα αποζημιωθώ;

Αποζημιώνεστε οπωσδήποτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο για  τις σωματικές βλάβες που υπεστήκατε  από το ατύχημα. Για τις υλικές ζημίες αποζημιώνεστε από το Επικουρικό Κεφάλαιο, μόνο αν έχετε υποστεί  σωματικές βλάβες, που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, διάρκειας τουλάχιστον πέντε ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητα καλέστε την αστυνομική αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο

(Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400 , fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-mail: auxifund@epikef.gr).