fbpx

amb Insurance Broker

Από το 1997

Χρηματοασφαλιστικές Υπηρεσίες | Ασφαλιστικοι Πρακτορες

Τα Προγράμματα Μας
Agriculture

Αγροτικές Ασφαλίσεις

Η ασφάλιση των αγροτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προφέρει προστασία και σιγουριά, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής σταθερότητας. Ένα σημαντικό εργαλείο για την διαχείριση μεγάλου αριθμού κινδύνων που απειλούν τον αγροτικό τομέα.

Προγράμματα

Υπαίθρια Παραγωγή

Ασφάλεια Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό.

Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Καλύψεις

 • Παγετός
 • Χαλάζι
 • Ανεμοθύελλα
 • Πλημμύρα
 • Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία
 • Χιόνι
 • Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • Κίνδυνοι από τη θάλασσα
 • Φωτιά (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
 • Κατολίσθηση από σεισμό (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)

 

Ασφάλεια Θερμοκηπίου

Με τα προγράμματα Ασφάλισης Θερμοκηπίου μπορείτε να καλύψετε το θερμοκήπιό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης κ.λπ.) από πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, αστική ευθύνη, κ.λπ.

Παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου.

Καλύψεις

Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος
Ζημιές από έκρηξη, Καπνός
Ζημιές από πρόσκορουση οχημάτων τρίτων, Πτώση αεροσκαφών, Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Ζημιές από πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες)
Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς
Όρος προστασίας υπασφάλισης
Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, και παγετό
Κλοπή μετά από διάρρηξη ή/και ληστεία
Ζημιές από τους διαρρήκτες στην προσπάθεια παραβίασης
Ζημιές από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης πυρόσβεσης
Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης
Σεισμός, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και παλιρροϊκό κύμα συνέπεια σεισμού (προαιρετική κάλυψη)
Φυτική παραγωγή εντός θερμοκηπίου (προαιρετική κάλυψη)

Ασφάλεια Θερμοκηπίου

Μεταφορά Αγροτικών Προϊόντων

Ασφάλιση Μεταφοράς Αγροτικών Προϊόντων

Τα προγράμματα  Ασφάλισης Αγροτικών Μεταφορών  καλύπτουν αγροτικά προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου καλύπτει την ασφάλιση των εκτρεφόμενων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες ζώων, από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή και ατύχημα.

Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους – απώλεια γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.

Τα ασφαλιζόμενα είδη ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται είναι:
Κοτόπουλα Κρεατοπαραγωγής/Αυγοπαραγωγής (από 5 ημερών έως 60 εβδομάδων)
Χοιρινά (μετά τον απογαλακτισμό έως 4ετή)
Αιγοπρόβατα (από 1 μηνός έως 5ετή)
Βοοειδή Κρεατοπαραγωγής/Γαλακτοπαραγωγής (από 12 μηνών έως 9 ετών)

Καλύψεις:
Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη από τον κίνδυνο απώλειας των ζώων λόγω θανάτου από:

Ατύχημα
Ασθένειες/Παθήσεις
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Θερμοπληξία
Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία)
Κατολίσθηση/Καθίζηση
Σεισμός

Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα
Σας παρέχεται η κάλυψη απώλειας παραγωγής γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.

Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη Ασφαλιστική κάλυψη στην κτηνοτροφική μονάδα/επιχείρηση με επέκταση ασφάλισης στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, στα Περιεχόμενα Κτιρίων (Ζωοτροφές, μηχανήματα, πρώτες ύλες), στα μεταφερόμενα εμπορεύματα/ζώα, αστικές ευθύνες χώρου/εργοδότη και στα οχήματα.

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου

Μεταφορά Αγροτικών Προϊόντων

Ασφάλεια Αγροτικών Μηχανημάτων

Με τα προγράμματα Ασφάλισης Αγροτικών Μηχανημάτων καλύπτετε τα αγροτικά μηχανήματά σας, για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που οφείλονται σε αιτίες όπως:
Λάθη χειρισμού
Αδεξιότητα ή απροσεξία
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) ή
Κακόβουλη ενέργεια τρίτων
Κλοπή

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων που καλύπτονται:

Ελκυστήρες (τρακτέρ)
Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
Καπνοσυλλεκτικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
Τευτλοεξαγωγείς
Χορτοκοπτικά μηχανήματα
Μηχανήματα εγκαταστάσεων
Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα
Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα

Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής – Συσκευασίας

Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:
Αδεξιότητα
Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία
Πλημμύρα
Σεισμό κ.λ.π.
Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.

Ασφάλεια Αγροτικών Κτιρίων

Προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους.

Ασφαλίζονται γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως:

Αγροτικές κατοικίες

Θερμοκήπια

Αποθήκες

Στέγαστρα

Ψυκτικοί θάλαμοι

Στάβλοι

Χοιροστάσια

Πτηνοτροφικές μονάδες

Συσκευαστήρια

Πατητήρια

Ελαιοτριβεία

Μύλοι

Σιλό

Σιταποθήκες

Καλύψεις

Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος

Καπνός (η κάλυψη αφορά ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιά που τυχόν θα προκληθεί στην ίδια την οικοδομή ή σε εφαπτόμενες οικοδομές)

Έκρηξη

Ίδιες ζημιές λέβητα

Πρόσκρουση οχήματος

Πτώση αεροσκάφους

Βραχυκύκλωμα με εκδήλωση πυρκαγιάς

Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία σεισμού

Καταιγίδα, θύελλα

Πλημμύρα

Χιόνι

Χαλάζι

Παγετός

Διαρροή/θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

Τρομοκρατικές ενέργειες

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

Κακόβουλες ενέργειες

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Θραύση τζαμιών/καθρεπτών

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων

Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων

Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Έξοδα πυρόσβεσης και ελαχιστοποίησης ζημιάς

Αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα έκδοσης αδειών>Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου

Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης (για μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημερών)Ημερήσια αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει: ενοίκιο, μισθούς υπαλλήλων και επίδομα επιχειρηματία

Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων

Σεισμός

Ασφάλεια Αγροτικών Κτιρίων

Υπαίθρια Παραγωγή

Ασφάλεια Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό.

Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Καλύψεις

 • Παγετός
 • Χαλάζι
 • Ανεμοθύελλα
 • Πλημμύρα
 • Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία
 • Χιόνι
 • Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • Κίνδυνοι από τη θάλασσα
 • Φωτιά (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
 • Κατολίσθηση από σεισμό (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
Ασφάλεια Θερμοκηπίου

Ασφάλεια Θερμοκηπίου


Με τα προγράμματα Ασφάλισης Θερμοκηπίου μπορείτε να καλύψετε το θερμοκήπιό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης κ.λπ.) από πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, αστική ευθύνη, κ.λπ.

Παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος
  Ζημιές από έκρηξη, Καπνός
  Ζημιές από πρόσκορουση οχημάτων τρίτων, Πτώση αεροσκαφών, Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
  Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών
  Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  Ζημιές από πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες)
  Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
  Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου
  Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς
  Όρος προστασίας υπασφάλισης
  Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, και παγετό
  Κλοπή μετά από διάρρηξη ή/και ληστεία
  Ζημιές από τους διαρρήκτες στην προσπάθεια παραβίασης
  Ζημιές από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης πυρόσβεσης
  Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
  Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης
  Σεισμός, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και παλιρροϊκό κύμα συνέπεια σεισμού (προαιρετική κάλυψη)
  Φυτική παραγωγή εντός θερμοκηπίου (προαιρετική κάλυψη)
Μεταφορά Προϊόντων

Μεταφορά Αγροτικών Προϊόντων


Τα προγράμματα  Ασφάλισης Αγροτικών Μεταφορών  καλύπτουν αγροτικά προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.

Ζωικό Κεφάλαιο

Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου


Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου καλύπτει την ασφάλιση των εκτρεφόμενων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες ζώων, από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή και ατύχημα.

Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους – απώλεια γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.

Τα ασφαλιζόμενα είδη ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται είναι:
Κοτόπουλα Κρεατοπαραγωγής/Αυγοπαραγωγής (από 5 ημερών έως 60 εβδομάδων)
Χοιρινά (μετά τον απογαλακτισμό έως 4ετή)
Αιγοπρόβατα (από 1 μηνός έως 5ετή)
Βοοειδή Κρεατοπαραγωγής/Γαλακτοπαραγωγής (από 12 μηνών έως 9 ετών)

Καλύψεις:
Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη από τον κίνδυνο απώλειας των ζώων λόγω θανάτου από:

Ατύχημα
Ασθένειες/Παθήσεις
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Θερμοπληξία
Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία)
Κατολίσθηση/Καθίζηση
Σεισμός


Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα
Σας παρέχεται η κάλυψη απώλειας παραγωγής γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου.

Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη Ασφαλιστική κάλυψη στην κτηνοτροφική μονάδα/επιχείρηση με επέκταση ασφάλισης στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, στα Περιεχόμενα Κτιρίων (Ζωοτροφές, μηχανήματα, πρώτες ύλες), στα μεταφερόμενα εμπορεύματα/ζώα, αστικές ευθύνες χώρου/εργοδότη και στα οχήματά.

Αγροτικά Μηχανήματα

Ασφάλεια Αγροτικών Μηχανημάτων


Με τα προγράμματα Ασφάλισης Αγροτικών Μηχανημάτων καλύπτετε τα αγροτικά μηχανήματά σας, για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που οφείλονται σε αιτίες όπως:
Λάθη χειρισμού
Αδεξιότητα ή απροσεξία
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) ή
Κακόβουλη ενέργεια τρίτων
Κλοπή

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων που καλύπτονται:


Ελκυστήρες (τρακτέρ)
Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
Καπνοσυλλεκτικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
Τευτλοεξαγωγείς
Χορτοκοπτικά μηχανήματα
Μηχανήματα εγκαταστάσεων
Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα
Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα


Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής – Συσκευασίας


Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:
Αδεξιότητα
Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία
Πλημμύρα
Σεισμό κ.λ.π.
Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.

Αγροτικά Κτίρια

Ασφάλεια Αγροτικών Κτιρίων

Προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους.

Ασφαλίζονται γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως:

Αγροτικές κατοικίες
Θερμοκήπια
Αποθήκες
Στέγαστρα
Ψυκτικοί θάλαμοι
Στάβλοι
Χοιροστάσια
Πτηνοτροφικές μονάδες
Συσκευαστήρια
Πατητήρια
Ελαιοτριβεία
Μύλοι
Σιλό
Σιταποθήκες


Καλύψεις

Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος
Καπνός (η κάλυψη αφορά ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιά που τυχόν θα προκληθεί στην ίδια την οικοδομή ή σε εφαπτόμενες οικοδομές)
Έκρηξη
Ίδιες ζημιές λέβητα
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκάφους
Βραχυκύκλωμα με εκδήλωση πυρκαγιάς
Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία σεισμού
Καταιγίδα, θύελλα
Πλημμύρα
Χιόνι
Χαλάζι
Παγετός
Διαρροή/θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας
Θραύση τζαμιών/καθρεπτών
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων
Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
Έξοδα πυρόσβεσης και ελαχιστοποίησης ζημιάς
Αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα έκδοσης αδειών
Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου
Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης (για μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημερών)
Ημερήσια αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει: ενοίκιο, μισθούς υπαλλήλων και επίδομα επιχειρηματία
Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
Σεισμός

Υπαίθρια Παραγωγή
Ασφάλεια Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας Το πρόγραμμα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό. Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δημόσιο Φορέα ασφάλισης. Καλύψεις
 • Παγετός
 • Χαλάζι
 • Ανεμοθύελλα
 • Πλημμύρα
 • Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία
 • Χιόνι
 • Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • Κίνδυνοι από τη θάλασσα
 • Φωτιά (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
 • Κατολίσθηση από σεισμό (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
 
Ασφάλεια Θερμοκηπίου
Ασφάλεια Θερμοκηπίου Με τα προγράμματα Ασφάλισης Θερμοκηπίου μπορείτε να καλύψετε το θερμοκήπιό σας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης κ.λπ.) από πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, αστική ευθύνη, κ.λπ. Παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου. Καλύψεις Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από έκρηξη, Καπνός Ζημιές από πρόσκορουση οχημάτων τρίτων, Πτώση αεροσκαφών, Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ζημιές από πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες) Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς Όρος προστασίας υπασφάλισης Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, και παγετό Κλοπή μετά από διάρρηξη ή/και ληστεία Ζημιές από τους διαρρήκτες στην προσπάθεια παραβίασης Ζημιές από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης πυρόσβεσης Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης Σεισμός, Κατολίσθηση/Καθίζηση του εδάφους και παλιρροϊκό κύμα συνέπεια σεισμού (προαιρετική κάλυψη) Φυτική παραγωγή εντός θερμοκηπίου (προαιρετική κάλυψη)
Μεταφορά Προϊόντων
Μεταφορά Αγροτικών Προϊόντων Τα προγράμματα  Ασφάλισης Αγροτικών Μεταφορών  καλύπτουν αγροτικά προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.
Ζωικό Κεφάλαιο
Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου καλύπτει την ασφάλιση των εκτρεφόμενων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες ζώων, από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή και ατύχημα. Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους – απώλεια γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου. Τα ασφαλιζόμενα είδη ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται είναι: Κοτόπουλα Κρεατοπαραγωγής/Αυγοπαραγωγής (από 5 ημερών έως 60 εβδομάδων) Χοιρινά (μετά τον απογαλακτισμό έως 4ετή) Αιγοπρόβατα (από 1 μηνός έως 5ετή) Βοοειδή Κρεατοπαραγωγής/Γαλακτοπαραγωγής (από 12 μηνών έως 9 ετών) Καλύψεις: Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη από τον κίνδυνο απώλειας των ζώων λόγω θανάτου από: Ατύχημα Ασθένειες/Παθήσεις Πυρκαγιά Κεραυνός Θερμοπληξία Φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία) Κατολίσθηση/Καθίζηση Σεισμός Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα Σας παρέχεται η κάλυψη απώλειας παραγωγής γάλακτος συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου. Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη Ασφαλιστική κάλυψη στην κτηνοτροφική μονάδα/επιχείρηση με επέκταση ασφάλισης στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, στα Περιεχόμενα Κτιρίων (Ζωοτροφές, μηχανήματα, πρώτες ύλες), στα μεταφερόμενα εμπορεύματα/ζώα, αστικές ευθύνες χώρου/εργοδότη και στα οχήματά.
Αγροτικά Μηχανήματα

Ασφάλεια Αγροτικών Μηχανημάτων

Με τα προγράμματα Ασφάλισης Αγροτικών Μηχανημάτων καλύπτετε τα αγροτικά μηχανήματά σας, για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που οφείλονται σε αιτίες όπως:
Λάθη χειρισμού
Αδεξιότητα ή απροσεξία
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) ή
Κακόβουλη ενέργεια τρίτων
Κλοπή

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων που καλύπτονται:

Ελκυστήρες (τρακτέρ)
Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
Καπνοσυλλεκτικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
Τευτλοεξαγωγείς
Χορτοκοπτικά μηχανήματα
Μηχανήματα εγκαταστάσεων
Ψεκαστικά αυτοκινούμενα μηχανήματα
Τετράτροχα βοηθητικά μηχανήματα

Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής – Συσκευασίας

Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:
Αδεξιότητα
Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία
Πλημμύρα
Σεισμό κ.λ.π.
Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.

Αγροτικά Κτίρια
Ασφάλεια Αγροτικών Κτιρίων Προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους. Ασφαλίζονται γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως: Αγροτικές κατοικίες Θερμοκήπια Αποθήκες Στέγαστρα Ψυκτικοί θάλαμοι Στάβλοι Χοιροστάσια Πτηνοτροφικές μονάδες Συσκευαστήρια Πατητήρια Ελαιοτριβεία Μύλοι Σιλό Σιταποθήκες Καλύψεις Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος Καπνός (η κάλυψη αφορά ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιά που τυχόν θα προκληθεί στην ίδια την οικοδομή ή σε εφαπτόμενες οικοδομές) Έκρηξη Ίδιες ζημιές λέβητα Πρόσκρουση οχήματος Πτώση αεροσκάφους Βραχυκύκλωμα με εκδήλωση πυρκαγιάς Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία σεισμού Καταιγίδα, θύελλα Πλημμύρα Χιόνι Χαλάζι Παγετός Διαρροή/θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης Τρομοκρατικές ενέργειες Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές Κακόβουλες ενέργειες Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας Θραύση τζαμιών/καθρεπτών Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά Έξοδα πυρόσβεσης και ελαχιστοποίησης ζημιάς Αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα έκδοσης αδειών Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης (για μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημερών) Ημερήσια αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει: ενοίκιο, μισθούς υπαλλήλων και επίδομα επιχειρηματία Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων Σεισμός

Ζήτησε Τώρα Προσφορά

Κάνε κλικ στο κουμπί, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και εμείς θα σε καλέσουμε άμεσα για να σου δώσουμε την πιο συμφέρουσα και ουσιαστική ασφάλεια. 

Ζήτησε μας τώρα προσφορά και κέρδισε μοναδικές προσφορές .

Θέλω Ασφάλιση

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ιδιωτική ασφάλιση των αγροτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προφέρει ασφάλεια και σιγουριά, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής σταθερότητας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
 
Η ιδιωτική ασφάλιση, σας παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο.

Ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την αγροτική παραγωγή και τη δασοκομία


Ασφαλιστική προστασία για τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τους υπαλλήλους, τα αποθέματα, τα αυτοκίνητα, τη μεταφορά εμπορευμάτων κ.α.

Η Αγροτική ασφάλιση απευθύνεται σε όλους εσάς που σχετίζεστε με τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντάς σας ασφαλιστικές καλύψεις και προνόμια για το σύνολο της δραστηριότητάς σας.